Seong-Jin Cho | Video | Liszt: Piano Sonata in B minor, S. 178 "Lento Assai"