Max Raabe | 26.04.2023 Gothaer Kulturhaus, Gotha, 20:00